botany under influence

apex art -- new york, usa
7.9 - 22.10.2016